Program


15:00 - 20:00
Rejestracja uczestników
(Pałac Branickich)
16:00 - 17:30
Posiedzenie Zarządu Głównego PTHiC
(Sala Senatu Pałacu Branickich)
18:00 - 20:00
Uroczyste otwarcie 52 Zjazdu PTHiC
(Aula Magna Pałacu Branickich)
Wykład inauguracyjny
Nongonadal Follicle Stimulating Hormone Receptor Expression – is it for real?
Prowadzący: prof. Nafis Rahman
20:00
Kolacja
Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB ul. Szpitalna 37
09:00 - 10:35
Sesja Plenarna I - Biologia rozrodu (Aula nr 02)
Prowadzący: prof. Barbara Bilińska, prof. Hieronim Bartel
09:00 - 09:30
Morfologiczna i molekularna patogeneza nieprawidłowości plemników ludzkich
Małgorzata Piasecka
09:30 - 09:40
Związek między specyficznymi defektami strukturalnymi plemników a dojrzałością ich chromatyny u niepłodnych mężczyzn i mężczyzn z normozoospermią
Joanna Jakubik
09:40 - 09:50
Ekspresja nestyny w prawidłowym dojrzałym łożysku ludzkim – doniesienie wstępne
Agnieszka Pinkowska
09:50 - 10:00
Ekspresja wybranych białek w łożysku ludzkim
Zygmunt Domagała
10:00 - 10:10
Ekspresja i lokalizacja wybranych czynników zaangażowanych w proces niedokrwienia macicy.
Wąsowska Barbara
10:10 - 10:20
Dystrybucja receptoro androgenowo- i aromatazo- immunoreaktywnych komórek somatycznych w jądrze szczura spontaneouslyhypertensive rat będącym modelem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi - dane wstępne
Jakub Ruść
10:20 - 10:35
Bio-Plex: developments in multiplex biomarker discovery. Firma BIO RAD
Dariusz Pianka
10:35 - 10:45
Przerwa kawowa
10:45 - 12:45
Sesja Plenarna II - Biologia komórki (Aula nr 02)
Prowadzący: prof. Stanisław Moskalewski, prof. Zbigniew Kmieć
10:45 - 11:15
Decoding cell biology with mechanical forces
Robert Bucki
11:15 - 11:25
Możliwości zastosowania systemów CRISPR regulujących ekspresję tropomiozyny-1 w celu zmiany odpowiedzi zapalnej ludzkich pierwotnych komórek śródbłonka tętnic wieńcowych
Maciej Gagat
11:25 - 11:35
Analiza morfologiczna i histochemiczna neuronów hipokampa u samców kozy domowej (Capra hircus)
Iwona Łuszczewska-Sierakowska
11:35 - 11:45
Interakcje lenzozydu Aβ z ludzkimi komórkami raka krtani linii Hep-2
Bożena Pawlikowska-Pawlęga
11:45 - 11:55
Komórki pośrednie trzustki ludzkiej w ocenie ultrastrukturalnej
Beata Szynaka
11:55 - 12:05
Antyproliferacyjne i proapoptotyczne działanie resweratrolu na komórki ludzkich linii nowotworowych i prawidłowych trzustki
Katarzyna Mieszała
12:05 - 12:15
Analiza ekspresji tesminy w niedrobnokomórkowych rakach płuc
Jędrzej Grzegrzółka
12:15 - 12:30
Zaawansowane systemy do mikrodysekcji laserowej Leica LMD6 i LMD7. Firma Kawaska
Paweł Smoczkiewicz
12:30 - 12:45
Zasoby dla naukowców i wykładowców na platformach Ovid.com i Health Library. Firma Wolters Kluwer
Beata Fidzińska
12:45 - 13:35
Lunch
14:45
Wyjazd do Supraśla: Zwiedzanie Ławry Supraskiej, Koncert Chóru Parafialnego, Biesiada w restauracji Pięć Dębów. Powrót około godziny 23:00
Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB ul. Szpitalna 37
09:00 - 10:30
Walne Zebranie Członków PTHiC 1 termin
09:15 - 10:30
Walne Zebranie Członków PTHiC 2 termin
10:30 - 12:25
Sesja Plenarna III - Techniki immunohistochemiczne i molekularne w badaniu komórek, tkanek i narządów
(Aula nr 02)
Prowadzący: prof. Marzenna Podhorska-Okołów, prof. Barbara Jodłowska-Jędrych
10:30 - 11:00
Rola badań dodatkowych w histologii i histopatologii-praktyczny aspekt badań
Joanna Reszeć
11:00 - 11:10
Zastosowanie kriotechniki Tokuyasu do oceny subkomórkowej lokalizacji czynnika tkankowego w wycinkach mięśnia sercowego: Opis Przypadku
Mateusz Ożóg
11:10 - 11:20
Przydatność badań ultrastrukturalnych w histopatologii
Beata Szynaka
11:20 - 11:30
Kliniczne znaczenie immunohistochemicznej ekspresji ekspresja peroksydazy glutationowej -1 (GPx-1) u pacjentów z rakiem jelita grubego
Marlena Brzozowa-Zasada
11:30 - 11:40
Autofagia w raku gruczołu piersiowego – badania wstępne
Katarzyna Haczkiewicz
11:40 - 11:50
Zwiększona ekspresja indukowanych podjednostek β1i i β5i proteasomu w tkance nowotworowej pacjentów z jasnokomórkowym rakiem nerki
Agnieszka Tarasik
11:50 - 12:00
Ekspresja genu SHH na poziomie mRNA i białka w raku jasnokomórkowym nerki
Anna Kotulak-Chrząszcz
12:00 - 12:10
Czy papierosy elektroniczne są obojętne dla płuc?
Ewelina Wawryk-Gawda
12:10 - 12:25
Nowoczesne rozwiązania w cyfrowej histologii i komputerowej analizie obrazu - OPTA - Tech
Maciej Golan
12:25 - 12:40
Przerwa kawowa
Sesja Plakatowa
11:00 - 12:00
Neurobiologia
Prowadzący: dr hab. Agnieszka Żuryń, dr hab. Bożena Pawlikowska-Pawlęga
P-1. Podtyp D2 receptora dopaminowego jest nadreprezontowany w rozwijającej się korze przedczołowej u szczurów z samoistnym nadciśnieniem tętniczym (SHR)
Maciej Równiak
P-2. Budowa histologiczna oraz ultrastruktura kompleksu szyszynkowego minoga ukraińskiego
Natalia Skiepko
P-3. Morfometryczna analiza oligodendrocytów w wybranych obszarach mózgowia u samic lisa rudego (Vulpes vulpes).
Agata Wawrzyniak
P-4. GABA- i glutaminergiczny fenotyp płciowo dymorficznych neuronów zawierających kalbindynę w polu przedwzrokowym kawii domowej
Krystyna Bogus-Nowakowska
P-5. Charakterystyka oligodendrocytów kory mózgowej i ciała modzelowatego dorosłych samic i samców psa domowego (Canis lupus familiaris)
Maciej Golan
P-6. Immunodetekcja kalretyniny i kalbindyny-D28k w nabłonku węchowym kawii domowej w rozwoju płodowym – możliwy udział w procesie różnicowania neuronów
Anna Robak
P-7. Neurony zawierające neuropeptyd Y w prążkowiu grzbietowym nowonarodzonych samców szczura linii WHP (wysoko-preferującej alcohol) - badania wstępne
Barbara Wasilewska
11:00 - 12:20
VARIA
Prowadzący: prof. Aldona Kasprzak, dr Ewa Jankowska-Steifer
P-8. Ocena ultrastrukturalna połączeń międzykomórkowych nabłonka przejściowego
Beata Szynaka
P-9. Wpływ izoflawonów sojowych oraz inuliny na profil lipidowy oraz aktywność SCD1 w wątrobach szczurów szczepu Sprague Dawley (SD)
Kamila Misiakiewicz-Has
P-10. Wpływ analogów GnRH na ekspresję mRNA kisspeptyny i receptora GPR54 (Kiss1R) w podwzgórzu i przysadce mózgowej samic szczura
Kinga Mordecka-Chamera
P-11. Wpływ fenofibratu na parametry czynnościowe w surowicy krwi oraz morfologię wątroby i mięśnia sercowego u starych szczurów
Adrian Zubrzycki
P-12. Ontogeneza pęcherzyków szyszynki w rozwoju embrionalnym indyka
Magdalena Prusik
P-13. Budowa histologiczna szyszynki embrionów gęsi domowej – badania pilotażowe
Maria Hanuszewska
P-14. Czy intoksykacja różnymi dawkami patuliny wpływa na poziom stężenia TNF-α w nerkach zwierząt doświadczalnych?
Patrycja Chylińska-Wrzos
P-15. Ocena stężenia TGF-α w wątrobie zwierząt poddanych działaniu patuliny
Marta Lis-Sochocka
P-16. Ochronny wpływ podawania ekstraktu z owoców Aronia melanocarpa na strukturę wątroby szczura podczas chronicznej, niskiej ekspozycji na kadm
Barbara Piłat-Marcinkiewicz
P-17. Czy warto wykonywać rutynowo inwazyjne badania gruczołu krokowego pacjentom z łagodnym rozrostem prostaty?
Katarzyna Grzesiak
P-18. Stan zapalny prostaty
Weronika Ratajczak
P-19. Cytologiczne badanie błony śluzowej nosa, a objawy nieżytu dróg oddechowych
Ewelina Wawryk-Gawda
P-20. Czy długotrwała suplementacja pyłkiem kwiatowym lub białkiem serwatkowym wpływa na korę nadnerczy oraz produkcję kortykosteronu u szczurów rasy Wistar?
Michał Konrad Zarobkiewicz
12:20 - 12:40
Przerwa kawowa
12:40 - 14:40
Sesja Plenarna IV- Biologia nowotworów (Aula nr 02)
Prowadzący: prof. Maciej Zabel, prof. Piotr Dzięgiel
12:40 - 13:10
Biopsja płynna w diagnostyce nowotworowej
Maciej Zabel
13:10 - 13:20
Trójpetydylo-peptydaza II (TPPII) a nowotwory
Łukasz Biały
13:20 - 13:30
Układy proteaz wewnątrzkomórkowych jako punkty uchwytu terapii
Izabela Młynarczuk-Biały
13:30 - 13:40
Sygnatura genowa jako nowe narzędzie klasyfikacji podtypów histologicznych niedrobnokomórkowego raka płuca
Radosław Charkiewicz
13:40 - 13:50
Udział białka SATB1 w procesie przejścia epitelialno-mezenchymalnego w niedrobnokomórkowych rakach płuc
Natalia Glatzel-Plucińska
13:50 - 14:00
Ocena prognostycznego znaczenia receptorów melatoninowych w raku płuca
Karolina Jabłońska
14:00 - 14:10
Rola ekspresji białka PD-L1 w niedrobnokomórkowych rakach płuc
Katarzyna Nowińska
14:10 - 14:20
Kliniczne znaczenie ekspresji białka opiekuńczego regulowanego przez glukozę GRP94 w gruczolakoraku jelita grubego
Grzegorz Wyrobiec
14:20 - 14:30
Ocena poziomu ekspresji MED15, MCM3-7 i Ki-67 w brodawczakach i rakach płaskonabłonkowych krtani
Urszula Ciesielska
14:30 - 14:40
Polisacharydopeptydy izolowane z chińskiego grzyba Coriolusversicolor indukują programowaną nekrozę amelanotycznych komórek czerniaka
Anna Brożyna
Sesja Plakatowa
13:10 - 14:00
Biologia Rozrodu. Techniki Immunohistochemiczne i molekularne w badaniu komórek, tkanek i narządów
Prowadzący: dr hab. Anna Robak, dr hab. Agnieszka Bossowska
P-21. Regulacja folikulogenezy przez czynniki wzrostu w jajniku prosiąt poddanych prenatalnemu działaniu β-hydroksy-β-metylomaślanu (HMB)
Monika Hułas- Stasiak
P-22. Prenatalna suplementacja β-hydroksy-β-metylomaślanem (HMB) zakłóca wczesną folikulogenezę w jajniku nowonarodzonych prosiąt
Monika Hułas- Stasiak
P-23. Zmiany ekspresji GPX1 w najądrzach niedojrzałych i dojrzałych szczurów pokolenia F1 (potomstwo samców otrzymujących finasteryd) w korelacji z poziomem androgenów (T, DHT) oraz całkowity status antyoksydacyjny (TAS) surowicy krwi
Agnieszka Kolasa-Wołosiuk
P-24. Immunohistochemiczna charakterystyka zwoju rzęskowego u kaczki domowej (Anas platyrhynchos f. domestica)
Małgorzata Radzimirska
P-25. Ekspresja α-SMA i NOS3 w aortach szczurów po długotrwałej suplementacji białka serwatkowego lub pyłku kwiatowego.
Michał Konrad Zarobkiewicz
P-26. Cholinergiczne i adrenergiczne unerwienie trzustki u szynszyli (Chinchilla laniger Molina)
Małgorzata Radzimirska
P-27. Wykorzystanie badań immunohistochemicznych w pośmiertnej diagnostyce śródmiąższowych zapaleń płuc u dzieci – doświadczenia Zakładu Medycyny Sądowej w Katowicach
Rafał Skowronek
P-28. Zastosowanie fluorescencyjnej pochodnej MiR92b-3p do określenia dystrybucji w wątrobie siei syntetycznych analogów miRNA po ich podaniu dootrzewnowym
Bogdan Lewczuk
P-29. PD-L1 i różnicowanie nieklasyczne jako element predykcji i prognozy w rakuurotelialnym pęcherza moczowego w zaawansowaniu pT2-pT4
Anna Brożyna
P-30. Zmiany morfologiczne plemników szczurów narażonych na działanie nikotyny pochodzącej z papierosów tradycyjnych i elektronicznych
Ewelina Wawryk-Gawda
15:00 - 16:00
Lunch
16:00 - 17:20
Sesja Plenarna V - Medycyna regeneracyjna i immunologia
(Aula nr 02)
Prowadzący: prof. Ryszard Wiaderkiewicz, prof. Zygmunt Mackiewicz
16:00 - 16:30
Medycyna regeneracyjna: wyzwania i strategie
Zygmunt Mackiewicz
16:30 - 16:40
Fozfatazowa metoda Gomoriego w medycynie regeneracyjnej
Stanisław Moskalewski
16:40 - 16:50
Wpływ długotrwałej terapii immunosupresyjnej na morfologię wątroby szczurów
Aleksandra Wilk
16:50 - 17:00
Wpływ leków immunosupresyjnych na morfologię wątroby u ciężarnych szczurów szczepu Wistar
Dagmara Szypulska-Koziarska
17:00 - 17:10
Porównanie wpływu różnych dawek Cyklosporyny A na obraz histologiczny ksenotransplantantów skóry w zwierzęcym modelu doświadczalnym
Emanuel Kolanko
17:10 - 17:20
Potencjał immunosupresyjny aktywowanych komórek owodni ludzkiej w modelu doświadczalnym allo- i ksenotransplantacji skóry
Piotr Czekaj
Sesja Plakatowa
16:30 - 17:10
Biologia nowotworów
Prowadzący: prof. Robert Bucki, dr hab. Wiesława Ewa Niklińska
P-31. Białka szlaku Rho/ROCK w linii komórkowej niedrobnokomórkowego raka płuca A549 traktowanej ikarytyną
Agnieszka Żuryń
P-32. Rola białka indukowanego prolaktyną (PIP) w progresji i terapii raka gruczołu piersiowego
Anna Urbaniak
P-33. Zahamowanie potencjału metastatycznego indukowanego hipoksją w komórkach linii HepG2
Magdalena Izdebska
P-34. Tkankowa ekspresja insulinopodobnego czynnika wzrostu 2 (IGF2) jako markera prognostycznego w raku jelita grubego i odbytnicy, Tissue expression of insulin-like growth factor 2 (IGF2) as a prognostic marker in colorectal carcinoma
Aldona Kasprzak
P-35. Cyklina F jako nowy potencjalny czynnik warunkujący agresywność i lekooporność komórek czerniaka ludzkiego
Adrian Krajewski
P-36. Analiza wartości prognostycznych genów VHL, HIF-1A, HIF-2A i VEGFA w raku jasnokomórkowym nerki
Piotr Wierzbicki
P-37. Epitelioidny naczyniakomięśniakotluszczak nerki- opis przypadku
Elżbieta Czykier
P-38. Zmiany ekspresji feniksyny (PNX) w ludzkim jelicie grubym objętym naciekiem nowotworowym
Agnieszka Oponowicz
P-39. Rak płaskonabłonkowy piersi jako kliniczne wyzwanie diagnostyczne
Katarzyna Jakubowska
P-40. Diagnostyczne znaczenie oceny depozytów komórek nowotworowych w raku jelita grubego
Waldemar Famulski
P-41. The effect of afatinib treatment in A549 cells
Joanna Pancewicz
17:20 - 17:30
Przerwa kawowa
17:30 - 18:10
Sesja Plenarna VI - Neurobiologia (Aula nr 02)
Prowadzący: prof. Mariusz Majewski. prof. Jacek Malejczyk
17:30 - 18:00
Wpływ wybranych neurotoksyn na plastyczność neuronów pnia współczulnego zaopatrujących pęcherz moczowy u świni domowej
Ewa Lepiarczyk
18:00 - 18:10
Histochemiczna analiza oligodendrocytów w obszarze kory czołowej i spoidła wielkiego w mózgowia u samic lisa rudego (Vulpes vulpes)
Agata Wawrzyniak
18:10
Poczęstunek
Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB ul. Szpitalna 37
09:00 - 09:30
Sesja Młodych Badaczy (Aula nr 02)
Prowadzący: dr hab. Joanna Reszeć, dr hab. Anna Pryczynicz
09:00 - 09:10
Ocena ekspresji genów zwłóknienia mięśnia sercowego Myh6 i Myh7 w zawale mięśnia sercowego na modelu mysim.
Dawid Fil
09:10 - 09:20
Porównanie ekspresji wybranych markerów śródbłonka hemogennego w komórkach CD31+ i CD41+ izolowanych z płodowych serc myszy
Mateusz Bartkowiak
09:20 - 09:30
Śródbłonek naczyń krwionośnych serca w zespole metabolicznym u myszy db/db - analiza wstępna
Krzysztof Bartkowiak
09:30 - 10:00
Prezentacja wyróżnionych plakatów
10:00 - 10:30
Zakończenie Zjazdu
Ta strona używa ciasteczek (COOKIES). Zapoznaj się z Polityką prywatności aby dowiedzieć się więcej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.